YIL:8   SAYI:342-343  PAZARTESİ VE PERŞEMBE GÜNLERİ YAYINLANIR   17 NİSAN   2000     FİATI: 100.000 TL

Ana sayfa

sayfa2

sayfa3

sayfa4

sayfa5

sayfa6

Önemli telefonlar

 

ERSEZGİN ESKİ MECLİSİ SUÇLUYOR

Bergama Belediye Başkanı Akif Ersezgin, iki dönem önceki belediye meclis üyeleri ile dönemin Belediye Başkanı Sefa Taşkın hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Yeşil alanı imar açma nedeniyle suçlanan meclis üyeleri ve Taşkın bu suçlamaları kabul etmeyerek, yeni başkan Ersezgin’i eleştirdiler.

Dönemin meclis üyesi Fuat Ateşoğlu kendine iftira atıldığını belirterek Savcılığa karşı dava dilekçesi verdi.

Bergama Belediye Başkanı Akif Ersezgin’in ve Av. Fuat Ateşoğlu’nun Cumhuriyet Savcılığı’na verdiği dilekçeleri aynen yayınlıyoruz.

Öte yandan dönemin DYP Meclis Üyesi olarak görev yapan Av. Nuray Altınbağ da rant sağlamak ile suçlandığını belirterek kendisinin de Başkan Ersezgin aleyhine dava açmaya hazırlandığını bildirdi. Av. Altınbağ’a göre de iddialar hem asılsız hem de 5 yıllık zaman aşımına uğramış.

Başkan Ersezgin’in Cumhuriyet Savcılığına verdiği suç duyurusu:

İhbar eden İdare: Bergama Belediyesi tüzel kişiliği adına Başkan Akif Ersezgin

Sanıklar: Sefa Taşkın ve Meclis üyeleri

Suç: Görevi kötüye kullanmak

AÇIKLAMALAR: İlçemiz Maltepe Mah. 19 K-III Paftasında 640 Ada (Soma kavşağı) üzerinde; 14.06.1990 tarihli Olağan Meclis toplantısında, dönemin belediye başkanı tarafından imar tadilatı yapılmak üzere meclise sevk edilen konu görüşülmüş,önceki durumu yeşil alan iken yeni bir imar adası düzenlenmiştir.

Burada düzenleme konusu 640 parseldeki yeşil alan bu düzenleme ile büyük oranda azaltılmış,aşağıda açıklanacağı üzere 3194 sayılı imar Kanununa ve yönetmeliklere aykırı davranan Belediye Meclis görevi kötüye kullanma suçunu işlemişlerdir.

Şöyle ki;3194 Sayılı İmar Kanununun Planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması başlıklı9. maddesi açıklamalarında " İmar planında ana hedef, sağlık, rahatlık ve güzellik olmalıdır. İmar planının hazırlanmasında yolların,sokakların, çalışma, dinlenme, eğlenme, mesken ve alışveriş yerlerinin belirlenmesi, doğal ve tarihi eserlerin korunması yeni mahalleler, peyk ve yeni şehirler kurulması, büyük önem taşır. Bunların en uygun yerde ve en uygun şekilde tespitlerinin yapılıp plana yansıtılması gerekir. Şehirlerimizde imar planlarının zamanında yapılması, yeterli olmaması yüzünden büyük halk çoğunluğu çalışmak, alışveriş yapmak, eve dönmek için her gün durmadan koşuşturmakta, yollar mevcut trafiği karşılayamadığından tıkanmaktadır denilmektedir.

Ayrıca imar değişiklikleri de imar plan yapımındaki usullerle gerçekleştirilir. İmar planları, aslında çok titizlikle hazırlanmalı, uzun süreli olmalıdır. Elbette imar planları toplum yararı ve imar ilkeleri çerçevesinde değiştirilecektir. Ancak büyük emek ve masrafla yapılan imar planları kamu yararı, ve imar ilkeleri yönünden bir zorunluluk olmaksızın, siyasi amaçlar ve subjektif düşüncelerle gelişi güzel değiştirilmemeli, her değişikliğin imar bütünlüğünü bozduğu,onda bir yara açtığı göz önünde tutulmalıdır. (14)

Uygulamada kamu çıkarlarının gerektirmesi, trafiği rahatlatılması, güvenliğin zorunlu kılması, estetik nedenlerin değiştirilmesine haklı sebepler olarak kabul edilmektedir. (15)

Belediyelere bu konuda çok büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Nitekim 02.11.1985 tarih 18916 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 21. maddesi;İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik alt yapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunlu olmadıkça yapılmaz. Zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için:

1- İmar planındaki durumu değiştirecek olan sosyal ve teknik alt yapı alanındaki tesisi gerçekleştirecek ilgili yatırımcı Bakanlık ve kuruluşların görüşü alınacaktır.

2- İmar planındaki bir sosyal ve teknik alt yapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eş değer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir.

3- İmar planında yeni bir sosyal ve teknik alt yapı alanı ayrılması durumunda 1'inci bendeki esaslara uyulur.Bu maddenin 2.bendinde görüleceği üzere imar planındaki bir sosyal ve teknik altyapı alanının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine ait plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz emir hükmü yer almaktadır. Ve bu durumda zorunluluğun tespiti, kamu yararı ve amacı olmasını gerektirmektedir. Ayrıca bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması gerekmektedir.14.06.1990 Tarih 31/69 Meclis kararına konu adada 1230.08 m2.lik yeşil alan, imar planı tadilatı ile 2941 m2.lik bir imar adası oluşturulmuş, yeşil alanı; hiçbir kamu yararı amacı katledilmiş, gerek imar kanunu gerekse yönetmeliğin açık hükümleri ihlal edilmiştir.Ayrıca aynı dönem meclisi 27.10.1993 tarihli Olağan Meclis oturumunda yine aynı adada imar tadilatı yoluna gitmiş bahçe mesafesi 15 metreye düşürülerek yeşil alanı yok ederek oluşturdukları yapı adasındaki inşaat alanını bir kez daha artırmışlardır.

Burada açık bir biçimde ilk meclis kararındaki niyet ve davranışın devamı ve tamamlayıcısı işlemler görülmekte görevi kötüye kullanma durumu pekiştirilmektedir. Tadilata konu alanın bulunduğu yerin emlak değerinin yüksekliği ve konumunun cazipliği dikkate alındığında bahçe mesafe ile oynanmasının bile büyük rantlar sağlayacağı açıktır. Kaldı ki imar planı tadilatlarının yapılmasına ait esaslara da aykırı bir durumun varlığı söz konusudur.

Belediye meclis görevlerini ifa ederken kanun hükümlerine, yönetmeliklere uygun davranmakla yükümlüdür. Bu olayda şehircilik ve plancılık esaslarına kamu amacına aykırı ve subjektif nedenlerle rant sağlama çabasına giren belediye başkanı ve meclis üyelerinin cezai sorumluluğu yoluna gitmek gerekmiştir. Zira ekli belgelerden de açıkça anlaşılacağı üzere karara katılan ve müspet oy kullanan tüm meclis üyeleri kanunların kendilerine vermiş olduğu görevi kötüye kullanmışlardır.

Bu durumda yapılacak tahkikat neticesinde sanıkların eylemine uyan TCK Maddeleri gereğince cezalandırılmalarını talep zarureti hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM:Yukarıda açıklanan nedenlerle kanunların ve yönetmeliklerin kendilerine yüklediği yetki ve görevi kötüye kullanmak, mevcut yeşil alan üzerinde yapılan imar planı tadilatı ile imar adası oluşturdukları, yeşil alanı yapılaşmaya açtıkları sabit olan dönemin belediye başkanı ve meclis üyelerinin eylemlerine uyan TCK ilgili maddelerince cezalandırılmalarını vekil olduğum idare adına sayğılarımla dilerim. 11.04.2000

Av.Fuat Ateşoğlu'nun karşı dilekçesi Sayfa:2'de.

Dönemin Belediye Meclisi:

1- Sefa Taşkın

2- Celal Çeviker

3-Yüksel Lökçüler

4- Mustafa Demirgan

5- Rıfat Korkmaz

6- Nuray Altınbağ

7- Bilgin Yasa

8- Fuat Ateşoğlu

9- Abdullah Çobanlar

10- Hüseyin Gülenç

11- İsmail Ermişoğlu

12- Mehmet Kıratlı

13- Şemsettin Genç

14- Davut Gezenler

15- İbrahim Akıncıtürk